Nowe studia podyplomowe
„Rachunkowość menedżerska UEK-DMA”
we współpracy z CIMA I edycja 2018/2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jako jedyna Uczelnia na świecie, może się pochwalić uruchomienia od października 2018 r., przy Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa, nowych studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” (poziom Diploma in Management Accounting).

Studia są kontynuacją już funkcjonujących i cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA”, które to studia stanowią realizację poziomu podstawowego w systemie CIMA–CBA (poziom Certificate in Business Accounting).

Wspólna ścieżka programowa UEK - CIMA

Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) uruchamia od października 2019 r. I-szą edycję studiów podyplomowych: Rachunkowość menedżerska UEK-DMA.

Zapisy na I-szą edycję prestiżowych studiów podyplomowych rozpoczęły się z dniem 16 czerwca 2019. Zajęcia rozpoczną się 25 października 2019 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest uzyskanie i POSIADANIE certyfikatu na poziomie Cert. BA (Certificate in Business Accounting).

Adresaci studiów

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest uzyskanie i POSIADANIE certyfikatu na poziomie Cert. BA (Certificate in Business Accounting).

Studia podyplomowe “Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowią odpowiedź na wzrastające zainteresowanie zagadnieniami rachunkowości zarządczej (menedżerskiej) we współczesnym biznesie oraz wzrastającym zainteresowaniem, w warunkach polskich, certyfikacją CIMA.

Studia podyplomowe “Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych i niefinansowych działających w otoczeniu biznesowym. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej i controlingu, zarządzających finansami, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, pracowników działów controlingu oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami i technikami wspomagającymi zarządzanie biznesem i wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

Oferta studiów jest skierowana również dla pracowników różnych instytucji finansowych i niefinansowych działających w otoczeniu biznesowym oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

▴ do góry ▴

Cele i charakterystyka studiów

Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę wspomagająca zarządzanie współczesnym biznesem, która ułatwi zrozumienie procesów zarządczych i finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie wielowariantowych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Realizowany program studiów umożliwi uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości menedżerskiej, w szczególności:

 •  • teorii rachunkowości zarządczej i controllingu,
 •  • nowoczesnych systemów rachunku kosztów,
 •  • pomiaru dokonań przedsiębiorstw i instytucji,
 •  • koncepcji i modeli zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 •  • budżetowania działalności przedsiębiorstw i instytucji,
 •  • komputerowego wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu,
 •  • sprawozdawczości zarządczej i pozafinansowej,
 •  • rachunkowości finansowej,
 •  • zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji w warunkach niepewności,
 •  • obszarów zastosowań rachunkowości i controllingu.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Diploma in Management Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Diploma in Management Accounting obejmuje cztery moduły:

 •  • E1 – Organizational Management (Zarządzanie organizacją).
 •  • F1 – Financial Reporting and Taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki).
 •  • P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza).
 •  • OCS – Operational Level Case Study (Zintegrowane studium przypadku na poziomie operacyjnym).

Na mocy porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” zwalnia z dwóch egzaminów (E1, F1).

Słuchacze studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzyskują Certificate Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu egzaminów wewnętrznych w języku polskim i dwóch egzaminów zewnętrznych P1 i OSC języku angielskim oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

▴ do góry ▴

Program studiów

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych “Rachunkowość menedżerska UEK-DMA” odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA:

Moduł P1 – MANAGEMENT ACCOUNTING
(Rachunkowość zarządcza)
Przedmioty wykładane w ramach modułu
Punkty
ECTS
1. Advanced Management Accounting (includes Capital and Operating Budgeting)
   Zaawansowana rachunkowość zarządcza (zawiera budżetowanie operacyjne i kapitałowe)
15 h 3
2. Cost Accounting and Cost Management
   Rachunek kosztów i zarządzanie kosztami
15 h 3
3. Investment and Portfolio Management
   Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
10 h 2
4. Risk management
   Zarządzanie ryzykiem
10 h 2
5. Decision Making in Risk Conditions and Uncertainty
   Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności
10 h 2
Moduł F1 – FINANCIAL REPORTING and TAXATION
(Sprawozdawczość finansowa i podatki)
Przedmioty wykładane w ramach modułu
Punkty
ECTS
1. Advanced Financial Accounting
   Zaawansowana rachunkowość finansowa
15 h 3
2. International Financial Reporting Standards
   Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
35 h 4
3. Tax Law and Corporate Tax Strategies (Fundamentals of Business Taxation)
   Prawo podatkowe i strategie podatkowe przedsiębiorstw
10 h 2
4. Financial Analysis and Financial Planning
   Analiza sprawozdań finansowych i planowanie finansowe
10 h 2
5. Management of Net Working Capital
   Zarządzanie kapitałem obrotowym netto
10 h 2
6. Corporate Governance (Regulatory Environment for Financial Reporting and Corporate Governance)
   Nadzór korporacyjny (Środowisko regulacyjne dla sprawozdawczości finansowej i ładu korporacyjnego)
10 h 2
Moduł E1 – ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
(Zarządzanie organizacyjne)
Przedmioty wykładane w ramach modułu
Punkty
ECTS
1. Management of The Organization and Business Model
   Zarzadzanie organizacją i modele biznesu
20 h 3
2. Financial Management (include Managing the Finance Function)
   Zarządzanie finansami (w tym zarządzanie operacjami finansowymi)
15 h 3
3. Marketing
   Marketing
10 h 2
4. Business Proces Outsourcing (BPO)
   Outsourcing usług finansowych
10 h 2
5. Human Resources Management
   Zarządzanie zasobami ludzkimi
15 h 3
6. Managing Technology and Information
   Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem i zarządzanie informacją
10 h 2
7. Operations Management (Enterprise Management)
   Zarzadzanie operacyjne w organizacji
15 h 3
8. Accounting for financial instrument
   Rachunkowość instrumentów finansowych
15 h 3
MODUŁ EXAM TECHNIQUE SESSION
Przedmioty wykładane w ramach modułu
Punkty
ECTS
1. Exam technique session
   Zajęcia przygotowujące do zaliczenia egzaminu OCS
20 h 0
2. Język angielski
10 h 2
RAZEM
285 h 50 pkt

▴ do góry ▴

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz w piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 285 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

▴ do góry ▴

Warunki i sposób zaliczenia studiów

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 20 przedmiotów wykładowych, w ramach których prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Poszczególne egzaminy kończą się napisaniem testu, formą pisemną i case study (w zależności od przedmiotu). Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, a także pozytywne oceny z egzaminów semestralnych oraz egzaminu końcowego oraz zdanie egzaminów zewnętrznych (P1 i OCS) w standardzie CIMA.

Studia nie wprowadzają wymogu, zgodnie z odrębnymi uregulowaniami prawnymi, napisania pracy dyplomowej.

▴ do góry ▴

Kierownictwo i opieka

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 602 302 460
email: mariusz.andrzejewski@uek.krakow.pl

Opieka naukowa

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
dr hab. Bogusława Bek-Gaik

Opieka organizacyjna

mgr Bogusław Wacławik
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 791 991 285
email: boguslaw.waclawik@uek.krakow.pl

▴ do góry ▴

Terminy

Planowany termin uruchomienia studiów: 3 listopada 2018 (warunek: minimum 15 słuchaczy). W przypadku otrzymania mniej niż 15 zgłoszeń słuchaczy kolejna edycja planowana jest na marzec 2019.

Zajęcia będą odbywać się w piątki w godz. 16.30-20.30 oraz w soboty w godz. 9.00-16.45 (w wyjątkowych sytuacjach w niedziele w godz. 9.00-13.00).

▴ do góry ▴

Wymagane dokumenty

 •  • kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Uczelni, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kontakt z mgr Bogusławem Wacławikiem),
 •  • kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej Uczelni, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję,
 •  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), oraz dyplomu Certificate Business in Accounting wydanego przez CIMA.
 •  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 •  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem CIMA,
 •  • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przystąpienie do egzaminu zewnętrznego,
 •  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł.

▴ do góry ▴

Cena za studia podyplomowe

8 500 PLN + 50 PLN opłata rekrutacyjna na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Istnieje możliwość zapłaty w ratach (kontakt z mgr. Bogusławem Wacławikiem).

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank S.A.: 97 2490 0005 0000 4600 8396 5178

z dopiskiem: Rachunkowość menedżerska UEK-DMA.

▴ do góry ▴

Kontakt i zapisy

mgr Bogusław Wacławik
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 791 991 285
email: boguslaw.waclawik@uek.krakow.pl

Sekretariat Katedry Rachunkowości Finansowej
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pokój 502, pawilon F
tel. 12 2935 646
tel./fax 12 2935 041
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

▴ do góry ▴