Koordynatorzy


mgr Bogusław Wacławik
e-mail: boguslaw.waclawik@gmail.com
tel. 791-991-285

I. Zainteresowania naukowe (Scientific interests)
 • Rachunkowość zarządcza (Management accounting) – 2018 I started the CIMA qualification.
 • Rachunkowość (Accountancy).
 • Rachunkowość instrumentów finansowych (Accounting for Financial Instruments).
 • Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem finansowym (Derivative Instruments in Risk Management).
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IAS/IFRS).
 • rachunek kosztów (Cost accounting).
 • finanse przedsiębiorstw (Financial Management of Enterprises).
 • rynki finansowe i kapitałowe (Financial and Capital Markets).
II Uczestnictwo w organizacjach(Participation in scientific, economic and social organizations)
 • Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants).
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
 • Chartered Financial Analyst (CFA Society Poland).
III Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, stypendia (Awards, distinctions, decorations, scholarships)
 • 2018 – nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidulane osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 2017 – nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 2016 – nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne w kategorii „Wykładowca najlepiej oceniony przez Studentów”.
 • 2016 – stypendium doktorskie przyznane przez Radę Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • 2012-2014 – stypendium Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla najlepszych doktorantów,
 • 2012-2014 – stypendium doktoranckie oraz stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
IV Publikacje naukowe (Science publications)
Książki i monografie (Books and Monographs)
 • Wacławik B., Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych, Wydawnictwo ERIDA, Warszawa 2014, s. 191.
 • Niedośpiał M., Wacławik B., Prawo własności. Aspekty prawne – etyczne (moralne) – społeczne – filozoficzne – ekonomiczno-finansowe, Wydawnictwo ERIDA, Warszawa 2013, ss. 256.
Artykuły w czasopismach naukowych (Articles in Scientific Journals)
 • Krasodomska J., Wacławik B., Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 445.
 • Wacławik B., Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich, ,,Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy” 2013, Zeszyt Nr 1.
Rozdziały w pracach zbiorowych (Chapters in Collective Works)
 • Wacławik B., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing) [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości: teoria i praktyka, pod red.J. Krasodomskiej, Difin, Warszawa 2017.
 • Wacławik B., Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce [w:] Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, pod red. K. Świetli, Difin, Warszawa 2017.
 • Wacławik B., Turek-Radwan M., Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • Wacławik B., Wynik finansowy gospodarstwa rolnego, [w:] Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, pod red. naukową B. Micherdy i K. Stępnia, Difin, Warszawa 2016.
 • Wacławik B., Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, pod red. nauk. J. Krasodomskiej i K. Świetli, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Wacławik B., Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego [w:] Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa 2015.
 • Wacławik B., Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości [w:] Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa 2014.
 • Wacławik B., Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, pod red. B. Micherdy i M. Andrzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Wacławik B., The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions [w:] Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customer’s Demands, edit by A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, WSB-NLU, Nowy Sącz 2013.
 • Wacławik B., Wycena w wartości godziwej w rachunkowości [w:] Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji, pod red. S. Wawaka, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2013.
 • Wacławik B., Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, praca pod red. Z. E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, tom 1, Kielce 2013.
Konferencje naukowe i seminaria (Scientific Conferences)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financial Reporting and Auditing: Challenges and Opportunities for Accounting Researchers and Educators” Kraków 26-27 września 2018 r.
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, pt. „Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości”, Poznań 20-22 września 2017 r.
 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Normy Rachunkowości”, pt. „Aktywa finansowe”, Wrocław, 7-8 listopada 2016 r.; wygłoszony referat pt. „Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015”.
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pt. ,,Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej”, Katowice, 28-30 września 2016 r.
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pt. ,,Quo Vadis rachunkowości? Kierunki rozwoju rachunkowości”, Wrocław, 21-23 września 2015 r.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22-23 maj 2014 r.; wygłoszony referat pt. ,,Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw”.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Kielce, 12 września 2013 r.; wygłoszony referat pt. ,,Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek wzrostu zainteresowania krajowym rynkiem kapitałowym przez inwestorów zagranicznych”.
 • XII Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki, Doktorantówi Adiunktów pt. ,,Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów”, Czorsztyn, 17-18 czerwca 2013 r.; wygłoszony referat pt. ,,Wzrost znaczenia wykorzystywania instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego jako współczesny aspekt zarządzania finansami przedsiębiorstw w warunkach polskich”.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych”, 23-24 maj 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; wygłoszony referat pt. ,,Wycena w wartości godziwej w rachunkowości”.
 • II Kongres Rewitalizacji Miast pt. ,,Rewitalizacja jako narzędzie ..rozwoju ekonomicznego i społecznego”, Kraków, Centrum Nowohuckie, 12-14 wrzesień 2012 r.; organizator Kongresu – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie; wygłoszony – w sesji ,,Rewitalizacja terenów poprzemysłowych” – referat pt. ,,Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich”.