Nowe studia podyplomowe
Rachunkowość menedżerska

Wspólna ścieżka programowa UEK - CIMA

Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Chartered Institute of Management Accoutants (CIMA) uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych: Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA. Zapisy na IX-tą edycję prestiżowych studiów rozpoczęły się z dniem 7 września 2023. Zapisy trwają do 17 listopada 2023 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęcia to 17-18 listopada 2023.

Link do rejestracji:
Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA - IRK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
irk.uek.krakow.pl

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, pracowników działów controlingu oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

▴ do góry ▴

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania biznesem. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Certificate in Business Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Certificate in Business Accounting obejmuje pięć modułów:

 • • BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics).
 • • BA2 - Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting).
 • • BA3 - Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting).
 • • BA4 - Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie (Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law).

Na mocy porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów (BA1, BA3, BA4).

Słuchacze studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu egzaminów wewnętrznych w języku polskim i tylko jednego egzaminu zewnętrznego w języku angielskim (BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej) oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

▴ do góry ▴

Program studiów

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA:

Moduł BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia
3. Podstawy matematyki finansowej
4. Statystyka i ekonometria
Moduł BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej
1. Podstawy rachunkowości zarządczej
2. Podstawy controlingu
3. Budżetowanie operacyjne i kapitałowe
4. Wybrane problemy rachunkowości menedżerskiej (j. angielski)
Moduł BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej
1. Podstawy rachunkowości finansowej
2. Rachunkowość finansowa
3. Komputerowe systemy księgowe
4. Rachunek kosztów
5. Sprawozdawczość finansowa wg MSSF
6. Analiza finansowa
Moduł BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie
1. Podstawy etyki
2. Podstawy prawa
Moduł F06 – Podstawy finansów
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
2. Polityka finansowa państwa
3. Rynki i instytucje finansowe
4. Finanse publiczne – aspekty kontrolne

▴ do góry ▴

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

▴ do góry ▴

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Pozytywne zdanie 5 egzaminów wewnętrznych z następujących modułów:

 •  • BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw - egzamin wewnętrzny,
 •  • BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej - egzamin wewnętrzny,
 •  • BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej - egzamin wewnętrzny,
 •  • BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie - egzamin wewnętrzny,
 •  • F06 – Podstawy finansów - egzamin wewnętrzny,

oraz pozytywne złożenie egzaminu końcowego wraz z obroną pracy końcowej, warunkuje uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu CIMA jest dodatkowo pozytywne złożenie egzaminu zewnętrznego z Rachunkowości zarządczej w języku angielskim. Pozostałe egzaminy wymagane przez CIMA zostają zaliczone w przypadku zdania egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez UEK. Zasady wdrożenia ścieżki UEK-CIMA reguluje porozumienie zawarte między UEK a CIMA.

▴ do góry ▴

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

Kierownictwo i opieka

Kierownik studiów podyplomowych

dr Bogusław Wacławik
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 791 991 285
email: boguslaw.waclawik@uek.krakow.pl

Opieka naukowa

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
dr hab. Bogusława Bek-Gaik

▴ do góry ▴

Terminy

Planowany termin uruchomienia kolejnej edycji studiów: 17-18 listopada 2023 r. (warunek: minimum 15 słuchaczy). W przypadku otrzymania mniej niż 15 zgłoszeń słuchaczy kolejna edycja planowana jest na marzec 2024 r.

Zajęcia będą odbywać się w piątki w godz. 16.30-20.30 oraz w soboty w godz. 9.00-16.45 (w wyjątkowych sytuacjach w niedziele w godz. 9.00-13.00). Zajęcia planowane są w formie on-line.

▴ do góry ▴

Wymagane dokumenty

 •  • kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Uczelni, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 •  • kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej Uczelni, w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję,
 •  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 •  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 •  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem CIMA,
 •  • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przystąpienie do egzaminu zewnętrznego,
 •  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł.

▴ do góry ▴

Cena za studia podyplomowe

6 500 PLN + 50 PLN opłata rekrutacyjna na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualny rachunek wygenerowany w systemie rekrutacyjnym - IRK. Indywidualny numer rachunku do opłat czesnego zostanie wygenerowany w systemie USOS po rozpoczęciu studiów

▴ do góry ▴

Kontakt i zapisy

Sekretariat Katedry Rachunkowości Finansowej
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pokój 502, pawilon F
tel. 12 2935 646
tel./fax 12 2935 041
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

mgr Bogusław Wacławik
Dyrektor studiów podyplomowych
„Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA”
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 791 991 285
email: boguslaw.waclawik@uek.krakow.pl

Link do rejestracji:
Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA - IRK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
irk.uek.krakow.pl

▴ do góry ▴